Εγγραφή Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έντυπα Εγγραφής 2020 – 2021

Α) Επιτυχόντες που δε διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης:

Έντυπο 1 – Δήλωση Αποδοχής (doc/pdf)

Έντυπο 2 – Αίτηση Εγγραφής (doc/pdf)

Έντυπο 3 – Συμβόλαιο Εξόφλησης Τελών Φοίτησης (doc/pdf)

Έντυπο 4 – Συμβόλαιο Τιμής (pdf)

Β) Επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΑΙΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020)

Έντυπο 1 – Δήλωση Αποδοχής (doc/pdf)

Έντυπο 2 – Αίτηση Εγγραφής (doc/pdf)

Έντυπο 3 – Συμβόλαιο Τιμής (pdf)

Έντυπο 4 – Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (doc/pdf)

Έντυπο 5 – Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής (doc/pdf)

Τα κριτήρια και το δικαίωμα διεκδίκησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΑΙΘ. Στο ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020 θα εντοπίσετε το όριο του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δείτε εάν έχετε δικαίωμα για αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Γ. Επιτυχόντες που δεν αποδέχονται τη θέση

Έντυπο 1 – Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής θέσης (doc / pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *